POINT2000

Point

2000

je programski proizvod POINT-a baziran na ORACLE tehnologiji i u potpunosti odgovara najsavremenijim standardima na području poslovnih informacijskih sistema.

Point

2000

baziran je na client / server tehnologiji i radi u potpunom grafičkom okruženju, a razvijen je pomoću alata Oracle-Developer 2000. To je integralan skup programskih proizvoda za kompletno praćenje poslovanja preduzeća.


Point

2000

je i jedinstven. Svi programski moduli su međusobno povezani i funkcionišu kao jedinstvena cjelina. Transakcija nastala u jednom modulu automatski se provodi u svim modulima u kojima je to potrebno. (npr. račun napravljen u modulu FAKTURISANjE automatski se upisuje u knjigu izlaznih računa, automatski se zadužuje kupac u salda-kontiju, automatski se knjiži porez i prihod u glavnoj knjizi).


Isto tako

Point

2000

je i modularan što omogućava korisniku da u skladu sa svojim potrebama, željama i mogućnostima postepeno informatizuje pojedine poslovne funkcije. Sigurnost podataka je primjenom ORACLE tehnologije bitno povećana u odnosu na prethodne programske proizvode. Zbog toga o konzistentnosti i sigurnosti svih podataka korisnik tokom rada ne mora brinuti. Podaci su zaštićeni i u slučaju nestanka struje ili nasilnog prekida rada.Knjigovodstvo i finansije


KNJIGOVODSTVO I FINANSIJE je segment poslovno informacijskog sistema, a čini cjelinu neophodnu za obuhvat i obradu finansijsko knjigovodstvenih podataka. Integrisanu modularnost čine više programskih modula, koji omogućavaju obradu i manipulisanje informacijama iz područja: finansijskog knjigovodstva sa glavnom knjigom, salda-konti-ju i ostalim parametriziranim analitikama, toka novca, obračuna kamata, likvidature, knjiga ulaznih i izlaznih računa, blagajničkog poslovanja te naloga za prijenos plaćanja putem medija ili interneta.Robno - Materijalno poslovanje s fakturisanjem


ROBNO MATERIJALNO POSLOVANJE, integralni je segment informacijskog sistema, koji omogućava da se složeno upravljanje zalihama repromaterijala, trgovačke robe, proizvoda obavlja u stvarnom vremenu. Zalihe se mogu pratiti primjenom FIFO metode ili metode prosječnih cijena. Parametre vođenja zaliha, načine određivanja cijena, dozvole unosa pojedinih dokumenta ili prava na preglede nekih informacija o zalihama, cijenama i maržama, načine knjiženja transakcija, određuje sam korisnik. Iz jednog ili više dokumenata otpremnice račun se automatski generiše kupcu.Nabava i Prodaja


NABAVA I PRODAJA je osnovni segment informacijskog sistema za složeno praćenje kretanja nabave i prodaje robe, rezervacija roba za kupca ili repromaterijala za radni nalog. Za povratne informacije o stvarnoj realizaciji nabave i prodaje, ovaj modul radi u uskoj sinergiji sa modulom Robno materijalno poslovanje. Uz plan nabave i prodaje, ovaj modul daje veliki broj vrijednih količinskih i finansijskih pokazatelja, statistika i izvješća o realizaciji nabave i prodaje u preduzeću.POS sistemi u trgovini i ugostiteljstvu


MALOPRODAJA sa POS blagajnom i POS ugostiteljstvom, je modul informacijskog sistema, koji u uskoj vezi sa modulom robno materijalno poslovanje, omogućava poslovanje maloprodaje i POS-a u trenutnom vremenu. Sve transakcije provedene kroz POS blagajnu i POS ugostiteljstvo, automatski se prenose u modul Robno materijalno radi rasknjiženja zaliha robe i materijala po normativima, a samim time se izvrše sva pripadajuća knjiženja po unaprijed zadanim kontima u Finansijsko knjigovodstvo, te se ažuriraju Knjige Izlaznih računa PDV-a. Omogućeno je dobivanje svih zakonom obaveznih izvještaja, te mnogo dodatnih pregleda koji se odnose na maloprodaju i ugostiteljsko poslovanje.Osnovna sredstva i sitni inventar


Moduli Osnovna sredstva i Sitan Inventar u upotrebi omogućavaju evidenciju, praćenje i obračune dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te sitnog inventara u upotrebi.Ljudski potencijali


Point 2000 LJUDSKI POTENCIJALI sastoje se od niza modula namijenjenih upravljanju podacima o zaposlenicima i vanjskim saradnicima. Oni omogućavaju automatiziranje poslovnih procesa kroz module : Kadrovska evidencija, Obračun i knjigovodstvo plata, Autorski honorari, Evidencija radnog vremena kao i HR manager.Menadžersko izvještavanje


Modul je usmjeren na izvještavanje poslovodstva u vidu jednostavnih tabela i grafikona, a na temelju planiranih vrijednosti i prikupljenih podataka iz raznih izvora informacijskog sistema Point 2000. Obrada, analiza i prezentacija tih podataka zadatak je ovog modula.NAPOMENA:

Više o modulima

Point

2000

informacijskog sistema možete saznati i odabirom željenog modula u lijevom sidebar-u.