Servis

Uređaj koji prvi put dolazi na popravak, mora se unijeti u šifarnik uređaja. Za šifru uređaja može se koristiti bilo koja šifra koja je jedinstvena za taj uređaj i razlikuje ga od drugih istih takvih (npr reg. broj vozila, broj šasije, serijski broj na proizvodu, ime i broj telefona i sl.). Kada na uređaju nema takve upotrebljive šifre, potrebno je dodati naljepnicu sa napisanom šifrom po kojoj će uređaj biti prepoznatljiv. Ovdje zavedeni uređaji zadržavaju arhivu radova koja se može pregledati kasnije (ili ponovnim zaprimanjem istog uređaja na servis).1. Tipovi radnih naloga


Šifra tipa radnog naloga je šifra od 2 znamenke koja služi za razlikovanje radnih naloga servisa od ostalih radnih naloga. (Radni nalog je definisan tipom radnog naloga i njemu pridruženog rednog broja, koji se automatski dodjeljuje) Nužno polje je Organizacijska jedinica (servisa).2. Statusi


Statusi greške. Unaprijed je definisano 10 statusa grešaka (00-09) koji su fiksni i ne mogu se mijenjati, ostavljena je mogućnost da korisnik sam dodaje svoje statuse ako to smatra potrebnim. Neki statusi se automatski postavljaju u određenim formama (zaprimanja, početka rada, zaklučenja) a ostale korisnik (serviser) sam postavlja. Bitno je definisati i koristiti statuse jer će naručioci moći preko web aplikacije pregledati u kojem je statusu njihov uređaj trenutno.3. Posebni nazivi nekih polja za operatera


Nazivi polja za preglede i ispise omogućavaju kastumizaciju naziva polja koji se tipično koriste u konkretnom servisu.4. Zaprimanje uređaja


Odabire se tip radnog naloga nakon čega se automatski dodijeljuje idući slobodan broj za taj tip radnog naloga (ili ručno upisujemo željeni), te se otvara radni nalog «tip-broj». Ukoliko želimo pregledati ili promijeniti neki radni nalog upisujemo tip i broj postojećeg radnog naloga.


Osim podataka o uređaju ispunjavaju se podaci o naručiocu – poznati poslovni partner ili nepoznati kupac. Zaprimanjem uređaja automatski će biti dodijeljen status '00' (Zaprimljen), a taj status se može promijeniti po želji. Ispunjava se šifra servisera koji preuzima radove, a koji se također može izabrati pritiskom na tipku F1 iz liste radnika. Ostala polja definišu opis kvara, opremu koju smo zaprimili sa uređaje, kao i opis traženih radova. Zaprimanje uređaja završavamo izdavanjem potvrde o preuzimanju uređaja na servis.Zaprimanjem uređaja kreira se radni nalog. Daljnji rad prati se iz ove forme.


Upisivanjem usluge status uređaja će se automatski promijeniti na '07' (U Radu). U slučaju kada je pretvodni status bio ‘00’ (zaprimljeno’)


Potrošeni materijal automatski se prikazuje na specifikaciji i biti će fakturisan ukoliko je kupcu izdan MK dokumentom tipa 22 (Otpremnica). Kada je materijal izdan dokumentom tipa 20 (izdatnica) biti će samo prikazan na specifikaciji, ali se ne fakturiše.NAPOMENA:

Prilikom izdavanja materijala potrebnih za rad u servisu (Dokumenti se rade u Modulu Robno-materijalnom sa skladišta na kojem su evidentirane zalihe), potrebno je navesti broj radnog naloga koji se zadužuje materijalom.


Na raspolaganju su nam ispisi:


Servis – ispisuje nalog za servisiranje uređaja.


Potvrda – ispisuje potvrdu o izdavanje uređaja kupcu


Spec – ispisuje specifikaciju radova i materijala